Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

1. Mi a tájékoztató célja?

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Róth Gergő által működtetett, főként az általános üzleti kommunikációt szolgáló, https://rothello.hu című internetes oldalt látogató természetes személy és jogi személy képviselője (a továbbiakban: a Felhasználó) az adatkezelésre vonatkozó minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megismerjen, valamint segítséget kapjon a 4. pontban szereplő jogai gyakorlásában. Egyéb érdekeltségi vagy tevékenységi körbe tartozó oldalakon önálló adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Tájékoztatási kötelezettségem alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az egyes adatkezelések szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártam el.

2. Adatkezelő adatai

Név

Róth Gergő őstermelő

Adószám:

55274874-1-31

Székhely

2543 Süttő, Petőfi S. u. 41.

Weboldal

rothello.hu

E-mail

gergo_roth@yahoo.com

Telefonszám

+36 70 409 7314

3. Milyen adatkezelési folyamat történik a Weboldalon?

Jelen pontban részletezem az adatkezeléshez tartozó azon lényeges körülményeket, amelyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

Kapcsolatfelvétellel, információkéréssel összefüggő adatkezelés

A weboldalon keresztül fel lehet venni velem a kapcsolatot írásos információkérés és telefonos visszahívás kérése célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

Felhasználó beazonosítása

lakcím

számlakészítés, megrendelés postai kézbesítése

e-mail cím

kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

megajándékozott neve

névre szóló ajándékutalvány elkészítése

másodlagos postacím

megrendelés postai kézbesítése

Az adatkezelés jogalapja

A kapcsolati űrlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó hozzájárulását adja az adatkezeléshez, az adatkezelés alapja az érintetti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelés a kapcsolatfelvétel létrejöttéig történik, azt követően a személyes adatokat nem tárolom tovább.

Az adatkezelés módja

Az adatkezelés elektronikus formában történik.

Az adattovábbításról

A személyes adatokat harmadik félnek nem adom át, az adatkezelésre kizárólag a fent megjelölt célhoz kötötten kerül sor.

4. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

Számomra fontos, hogy adatkezelésem megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek fényében jelen pontban röviden bemutatom az egyes érintetti jogokat, majd ezeket bővebben kifejtem a tájékoztató 3. számú mellékletében.

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket a Felhasználó a 2. pontban szereplő elérhetőségeimre tudja címezni.

4.1. Hozzáférési jog

A Felhasználó visszajelzést kaphat személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítem a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

A Felhasználó kérésére törlöm a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükség, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4. Elfeledéshez való jog

A Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszem értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérésére korlátozom az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükség a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálom, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatom. Ha a Felhasználó kérelmét nem teljesítem, döntésemben közölöm a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.8. Jogorvoslati lehetőségek

Számomra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartom a Felhasználó információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszem minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérem a Tisztelt Felhasználót, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni velem a kapcsolatot – panasz megtétele céljából –a felmerült konfliktus békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, a Felhasználó

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint

az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárás

5.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítem azokat a címzetteket, akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltem, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtok ezekről a címzettekről.

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtok. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatom a Felhasználót.

A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedem a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeim vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérem. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítom.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítok fel, vagy megtagadom a kérelem alapján történő intézkedést.

6. Személyes adatok adatfeldolgozói

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

Név: Dotroll Kft.

Elérhetőségek: 1148 Budapest , Fogarasi út 3-5., telefon: +36 1 432 3232, email cím: support@dotroll.com

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a honlap adminisztrátorai, mint adatfeldolgozók jogosultak hozzáférni.

Név: Halasi Zsolt

Elérhetőségek: telefon: +36 20 9648414, email cím: hal@haldesign.hu

7. Adatbiztonság

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére magam és adatfeldolgozóim csak a szükséges mértékben vagyunk jogosultak. Megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

7.1. Szervezési intézkedések

Az informatikai rendszerhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszem lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az informatikai rendszert minden hozzáférő csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerhez hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel. Magam és az adatfeldolgozók szigorú titoktartási szabályokat vállalunk, és a tevékenységünk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek vagyunk eljárni.

7.2. Technikai intézkedések

Az adatokat saját eszközeimen tárolom. Az adatokat tároló informatikai eszközöket elhatároltan, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védem. Mindent megteszek azért, hogy informatikai eszközeim, szoftvereim folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Webhely a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

A NAIH ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokollhoz képest.

8. Sütik (cookies)

A weboldalak megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat „sütiket” helyezhetnek el a Felhasználó eszközein (pl. számítógép, mobiltelefon). Weboldalam nem helyez el sütiket a Felhasználó eszközein.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Adatgyűjtés aktivitásról

A Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthetünk, amelyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánom felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzem, illetőleg lehetőséget biztosítok számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Nyilvántartási kötelezettség

A felelősségembe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetek (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

9.4. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyok köteles eljárni. Nyilvántartom az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

9.5. Módosítás

Bármikor jogosult vagyok jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

9.6. Hatálybalépés

2020. október 19-től, visszavonásig.

1. számú melléklet

A vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)  

2. számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;

érintett/felhasználó: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. számú melléklet

Érintetti jogok

Hozzáférés

A Felhasználó jogosult arra, hogy – elérhetőségeink valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap tájékoztatást:

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

jogai;

jogorvoslati lehetőségei;

az adatforrásokra vonatkozó információ.

A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

Helyesbítés

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozzuk az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztjük.

Törlés

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisítjük. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;

a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának felételei.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

az érintett hozzájárulása alapján;

jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;

fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk a Felhasználókat.

Adathordozhatóság

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Felhasználó által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett a Felhasználó kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag a Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésre.

Tájékoztatjuk a Felhasználót arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok rendszereinkből való törlésével. Emellett a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a velünk történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

Tiltakozás

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkező esetben a személyes adatokat tovább nem kezeljük.